Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Logopeda

LOGOPEDA

Anna Burchacka
anna_burchacka@wp.pl
numer telefonu: (58) 6710848 wewnętrzny 165 

Plan pracy na wrzesień

 

 

poniedziałek

8:30 – 13:30

wtorek

 

8:30 – 14:30

środa

8:30 – 12:30

czwartek

8:30 – 14:30

piątek

8:00 – 13:00

 

  

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA
TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

1. W zajęciach uczestniczą dzieci potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego na podstawie opinii, orzeczenia lub wyników uzyskanych z badań przesiewowych. 

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z orzeczeniami i opiniami, w których zaleca się terapię logopedyczną;
- z zaburzeniami słuchu: niesłyszące lub niedosłyszące;
- ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy;
- z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej;
- złożonymi wadami wymowy, znacznie utrudniającymi naukę.

3. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka, a także możliwości organizacyjnych placówki.

4. W uzasadnionych przypadkach, logopeda może prosić rodzica o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (np. psycholog, pedagog, foniatra, audiolog, laryngolog, ortodonta, neurolog…) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej i skuteczniejszej terapii.

5. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, ucha, chorób zakaźnych, itp.).

6. Na zajęcia dziecko przynosi teczkę A4, do której logopeda wkłada kserokopie z materiałami do ćwiczenia w domu.

7. W domu należy systematycznie powtarzać zestawy ćwiczeń podane przez logopedę. Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane w domu codziennie przez 10-15 minut, zawsze w obecności rodzica.

8. Tylko aktywny, świadomy udział dziecka w zajęciach oraz praca rodzica z dzieckiem w domu pozwala na uzyskanie szybkich efektów terapii.

9. Rodzice mają prawo zwrócić się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o rozwój mowy dziecka i dopilnowania, aby dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. Rodzice/opiekunowie prawni sprawdzają zmian w planie lekcji (strona internetowa szkoły: www.sp1rumia.fc.pl).

11. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają pisemnie (Vulcan). Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje przerwanie terapii i skreślenie dziecka z listy uczniów objętych terapią logopedyczną.

12. Zakończenie terapii następuje, gdy:
- dziecko opanowało materiał programowy, niezbędny do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy (dziecko mówi poprawnie);
- długotrwała terapia logopedyczna nie przynosi poprawy;
- pomimo podejmowanych przez logopedę działań rodzice nie włączają się do współpracy, a mowa dziecka nie ulega poprawie;
- rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w placówce (rezygnacja w formie pisemnej).