Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Psycholog

Przemysław Olczak

przemolczak@gmail.com

numer telefonu: (58) 6710848 wew. 162

 

PLAN PRACY

poniedziałek 7:30 – 12:00

wtorek 7.30 - 12.00

środa 12.00 - 16.30

czwartek 12.00 - 16.30

piątek  12.00 - 16.00

 

Wychodząc naprzeciw trudnej rzeczywistości związanej z epidemią oraz mając świadomość kłopotów wynikających ze złego nastroju, stresu i napięcia pojawiającego się w naszych domach, proponujemy wsparcie w postaci prezentacji oraz informacji przygotowanych przez psychologa szkolnego. Zamieszczamy ten materiał z nadzieją, że pomoże poradzić sobie ze stresem i niepokojem, który dotyka uczniów i rodziców oraz nauczycieli.
W związku z zaistniałą sytuacją, ograniczeniem możliwości przemieszczania się i kontaktu z rówieśnikami przekazujemy Wam garść informacji na temat stresu i metod radzenia sobie z nim.amiętajmy, to jak będziemy reagować w dużej mierze zależy od nas samych.Jak nie dać się zwariować? Korzystaj jedynie ze sprawdzonych źródeł informacji. Bądź na bieżąco w kontakcie z najbliższymi. Znajdź swój sposób na redukcję stresu. Nie bój się prosić o pomoc.

Trening autogenny Schultza

Kliknij na obrazek poniżej, aby otworzyć prezentację.

 

 

KARTY PRACY

Karta pracy nr 1
Karta pracy nr 2
Karta pracy nr 3
Karta pracy nr 4
Karta pracy nr 5
Karta pracy nr 6
Karta pracy nr 7
Karta pracy nr 8
Karta pracy nr 9
Karta pracy nr 10
Karta pracy nr 11
Karta pracy nr 12
Karta pracy nr 13
Karta pracy nr 14

Zachęcam do zapoznania się z artykułem PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W SZKOLE.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

1. Zajęcia organizowane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
2. Nabór na zajęcia odbywa się w ciągu pierwszych trzech tygodni września. W wyjątkowej sytuacji dziecko może zostać przyjęte po tym terminie, nie później niż do 15 października.
3. Prowadzący ustalają skład grup.
4. W przypadku kontynuacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, na kwalifikację dziecka ma wpływ frekwencja na zajęciach w roku poprzednim. Dzieci, które były zakwalifikowane lecz nie uczęszczały na zajęcia lub uczęszczały niesystematycznie, mogą być wpisane tylko na listę rezerwową. Zostaną zapisane jeżeli będzie wolne miejsce.
5. Każda grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. Nie jest wykluczone podejmowanie działań z jednym uczniem (przez cały okres trwania zajęć lub przez określony czas, po którym zostaje włączony w grupę).
6. Dziecko uczestniczy w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców.
7. Grupy dzieci są organizowane w przedziałach wiekowych: klasy I – III; klasy IV – VIII.
8. Rodzice mają prawo do konsultacji z osobami prowadzącymi i omawiania sytuacji dziecka, postępów, problemów, mocnych stron.
9. Każde dziecko ma prawo do:
• Poszanowania godności osobistej
• Życzliwego i podmiotowego traktowania
• Swobody wyrażania myśli i przekonań
• Pełnej ochrony danych osobowych i informacji o sytuacji rodzinnej.
10. Do obowiązków uczestników zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne należy:
• Systematyczny udział w zajęciach.
• Przestrzeganie zasad ustalonych przez grupę.
• Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.
11. Dziecko zostaje skreślone z listy w przypadku:
• Rezygnacji z zajęć potwierdzonej pisemnie przez rodziców / opiekunów prawnych.
• Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje skreślenie dziecka z listy, gdyż podstawowym warunkiem jest systematyczne uczestnictwo.
• Wystąpienia i utrzymywania się zachowań uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem, które to zachowania niekorzystnie wpływają na resztę grupy.
12. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów. Grupę może prowadzić dwuosobowy zespół, w którym przynajmniej jedna osoba prowadząca jest specjalistą.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

Proponujemy:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne – organizowane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
 • Cele zajęć obejmują działania terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.
 • Indywidualne konsultacje, poradnictwo dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoedukację rodziców – rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Podczas zajęć dzieci i młodzież:

 • Nabywają umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć, dzięki czemu rozwija się ich inteligencja emocjonalna.
 • Odkrywają swoje mocne strony, zdolności i umiejętności, co pozwala na budowanie pozytywnej samooceny.
 • Mają okazję do przeżycia sukcesu.
 • Kształtują umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z innymi.
 • Uczą się podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Rozwijają umiejętności „dogadywania się” z innymi. Mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach, o tym jak chcą być traktowani przez innych.
 • Mają okazję poznać ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, alternatywne wobec czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem.
 • Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Uczą się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny- praca na pojawiającym się konflikcie - tu i teraz.
 • Rozwijają umiejętność odmawiania, opierania się presji grupy.
 • Poznają zdrowy styl życia oraz zagrożenia związane z uzależnieniami.

Metody pracy:

 • Rundka, bajka terapeutyczna, pogadanka, drama, metafora,ekspresja plastyczna, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gry planszowe, zajęcia ruchowe, chusta animacyjna.
 • Zajęcia urozmaicamy organizując wyjścia.
 • Praca w małych grupach – do 10 osób. Zajęcia prowadzą dwie osoby.