Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Ważne informacje

Wniosek - język regionalny kaszubski

Rezygnacja

Regulamin wypożyczania stroju kaszubskiego

 

Organizacja języka kaszubskiego – informacje dla rodziców


W roku szkolnym 2022/2023 nauką języka regionalnego - kaszubskiego łącznie objętych jest 79 uczniów z klas: I, II, III, IV, VI, VIII. Nauczyciele p. Małgorzata Dmowska i p. Barbara Bryłka realizują programy nauczania języka kaszubskiego. W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty, spotkania z regionalistami, lekcje muzealne, śpiew przy akompaniamencie gitary, różnorodne metody aktywizujące uczniów, uczestnictwo w konkursach min. „Kaszëbskô Piesnia", „Rodnô Mòwa", „Méster Bëlnégò Czëtaniô" oraz występy szkolne.

Wszystkie formy uatrakcyjnienia zajęć oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne.

Naukę języka regionalnego - kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie szkoły w zakładce "Język kaszubski". Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września – druk rezygnacji do pobrania w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). W klasie V i VI dodatkowo uczniowie realizują przedmiot pn. Własna historia i kultura Kaszubów (25 godz. w roku szkolnym). Realizacja tego przedmiotu jest równoznaczna z zaliczeniem tych zajęć edukacyjnych do dodatkowych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).

Na I etapie nauki (klasy I – III) oceniane jest zaangażowanie, aktywność, wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.

Na II etapie nauki (klasy IV – VII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) – zaleca się przeprowadzenie 1 sprawdzianu w semestrze. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do nauki języka kaszubskiego w naszej szkole. Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce „Język kaszubski" – relacje z konkursów, wycieczek i spotkań.

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. „ Język kaszubski skarbem twojego dziecka".