Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Informacja o procesie rekrutacji dzieci z rocznika 2017
z terenu Miasta Rumia do oddziałów wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

Od 20 marca 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie  Zarządzenia  Nr 1792/35/2023 Burmistrza Miasta Rumi z dnia     26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2023/2024 prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO https:// rumia.formico.pl               .

Zakres czynności rodzica/prawnego opiekuna dziecka:

  • Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazuje do placówki pierwszego wyboru  (placówka pierwszego wyboru znajduje się na pierwszym miejscu placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie). Pracownik szkoły pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym (należy wskazać trzy miejsca wyboru).
  • Jeżeli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku online, wypełnia go ręcznie na papierowym druku (dostępnym na stronie internetowej szkoły lub do pobrania bezpośrednio w niej). Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium rodzic przekazuje do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek do systemu wprowadza pracownik szkoły.

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziału Wychowania Przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegojeśli jest to placówka pierwszego wyboru od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (1 termin) w godz. od 7:00 do 15:00.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z podpisami obojga rodziców / opiekunów prawnych. 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Nr XXXII/460/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021 r. Uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miasta. 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom/opiekunom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej. Z uwagi na fakt, iż w przypadku placówek przedszkolnych nie ma rejonizacji miejsce w placówce wychowania przedszkolnego może zostać wskazane w dowolnej placówce w Rumi dysponującej wolnymi miejscami. Jest to propozycja Gminy, którą rodzic/opiekun może przyjąć lub odmówić.   

UWAGA !

Do wniosku rekrutacyjnego proszę dołączyć oświadczenia z wymienionych poniżej (załączniki), które zaznaczają Państwo we wniosku. Tylko na podstawie załączonej dokumentacji naliczane będą punkty na konto kandydata.

Link do systemu https://rumia.formico.pl

  • Zasady i kryteria rekrutacji                                                pobierz
  • Informacja dla Rodziców o procesie Rekrutacji
    do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego                 pobierz
  • Elektroniczny system rekrutacji – przewodnik              pobierz
  • Załączniki do wniosku:

     - oświadczenie dotyczące rodzeństwa                                  pobierz

     - oświadczenie o dochodzie                                                    pobierz

     - oświadczenie samotne wychowywanie                              pobierz

     - oświadczenie wielodzietność                                               pobierz

     - potwierdzenie woli przyjęcia                                                 pobierz

 

Potwierdzenie woli przyjęcia składają rodzice/opiekunowie kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia w terminie od 17 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2023r. w godz. od 7:00 do 15:00.

Po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, która zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły 17 kwietnia 2023r. można potwierdzić wolę przyjęcia w dwojaki sposób: 

1. poprzez zaznaczenie opcji w systemie rekrutacji elektronicznej „potwierdź wolę przyjęcia do placówki”

albo

2. poprzez pobranie wzoru druku „potwierdzenia woli przyjęcia do placówki” z systemu rekrutacji lub bezpośrednio z placówki i złożenie go w przedszkolu/szkole podstawowej.

Niepodpisanie potwierdzenia woli przyjęcia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.