Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja dotyczy dzieci rocznik 2016

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje, że w związku z rekrutacją do Oddziału Przedszkolnego została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.                          
                                                                                                Uwaga!
Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do oddziału przedszkolnego  zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oraz wygenerowanie potwierdzenia i dostarczenie podpisanego druku do sekretariatu w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022 r.

 

W przeciwnym wypadku kandydaci nie zostaną przyjęci do oddziałów przedszkolnych.

 

Od marca rozpoczyna się rekrutacja do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie  Zarządzenia  Nr 1300/31/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Nr XXXII/460/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021 r. Uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi

UWAGA !!!

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z podpisami obojga rodziców / opiekunów prawnych.

Do wniosku rekrutacyjnego proszę dołączyć oświadczenia z wymienionych poniżej (załączniki), które zaznaczają Państwo we wniosku. Tylko na podstawie załączonej dokumentacji naliczane będą punkty na konto kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2022/2023 prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO od dnia 1 marca 2022r.

Link do systemu https://rumia.formico.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziału Wychowania Przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi w terminie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 11 marca 2022 roku (1 termin).

  • Zasady i kryteria rekrutacji                                          pobierz

  • Informacja dla Rodziców o procesie Rekrutacji

     do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego              pobierz

  • Elektroniczny system rekrutacji – przewodnik.           pobierz

  • Załączniki do wniosku:

     - oświadczenie dotyczące rodzeństwa                                 pobierz

     - oświadczenie o dochodzie                                                  pobierz

     - oświadczenie samotne wychowywanie                             pobierz

     - oświadczenie wielodzietność                                             pobierz

     - potwierdzenie woli                                                             pobierz