Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WPŁATY

Opłata za obiady - miesiąc MARZEC
01.03.2021 r. – 10.03.2021 r.

Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem 

80,50 zł szkoła – 23 dni (1 posiłek dziennie)

230 zł   grupa przedszkolna – 23 dni (4 posiłki dziennie)

184 zł   grupa przedszkolna – 23 dni (3 posiłki dziennie)

•   Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
30 8351 0003 0003 0775 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Rumi z dopiskiem:
wpłata za marzec 2021 r. za ucznia (
imię, nazwisko ucznia i klasa)

 

1. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych dokonując płatności z góry.
2. W przypadku nieobecności, osobie korzystającej z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje odliczenie. Nieobecność należy zgłosić osobiście u intendenta lub telefonicznie (58 671-08-48 wew. 157). Kwotę odliczenia ustala się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nieobecności.
3. Odliczenie kwoty następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
4. Zwrot opłat, o których mowa w §7 ust. 2 i 3, dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.
5. Miesięczną opłatę za korzystanie z posiłków należy uiścić na podstawie informacji o jej wysokości, przekazanej przez szkołę poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych w budynku szkoły lub u intendenta szkoły.
6. Wpłat należy dokonywać od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
7. W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odliczeń za posiłki.
8. Wpłaty za obiady będą możliwe wyłącznie w dwóch formach:
a. PRZELEWEM – na konto szkoły 30 8351 0003 0003 0775 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Rumi przy ul. Morskiej 21. Na przelewie należy umieścić dopisek: wpłata za posiłek za miesiąc ……., imię i nazwisko ucznia ……. klasa ……...
b. GOTÓWKĄ W BANKU (bez prowizji) – na konto szkoły 30 8351 0003 0003 0775 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Rumi przy ul. Morskiej 21. Na przelewie należy umieścić dopisek: wpłata za posiłek za miesiąc ……., imię i nazwisko ucznia …….  klasa ……....
9. W przypadku braku wpłaty za posiłki w wyznaczonym terminie, uczniowie zostaną skreśleni z listy dzieci spożywających obiady, a tym samym nie zostaną wpuszczone na stołówkę.
10. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w §7 ust.8, są lokowane na rachunku bankowym szkoły.