Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Obiady

WAŻNE INFORMACJE

Zapisy na obiady dla uczniów:

e-mail: a.labuda@rumia.edu.pl

Telefon 58 671 08 48 w. 157

Szkoła:
Koszt obiadu wynosi 4,00 zł.

Posiłki w przedszkolu:
Koszt wyżywienia wynosi 12,00 zł.
Koszt wyżywienia bez podwieczorka wynosi 10,00 zł.

UWAGA!

Dzieciom niezapisanym obiady nie będą wydawane. 

Od 1 listopada 2022 zostanie zawieszona procedura wydawania kart obiadowych. Uczniowie korzystający z posiłków będą wchodzić na stołówkę tylko po odhaczeniu na  liście obecności przez nauczyciela. Procedura ta niestety może wydłużyć czas oczekiwania na posiłek. Z przykrością informujemy, że środki te zostały wprowadzone ze względu na bardzo liczne nadużycia ze strony uczniów.

Prosimy o terminowe wpłacanie za posiłki do 10 każdego miesiąca.

WPŁATY

Opłata za obiady - miesiąc czerwiec 2023

wpłaty: 01.06.2023 r. – 09.06.2023 r. 

Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.

52 zł    szkoła – 13 dni (jeden posiłek dziennie)

240 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (4 posiłki dziennie)

200 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (3 posiłki dziennie)

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
 40 1160 2202 0000 0005 0417 1552
Bank Millenium z dopiskiem:
wpłata za CZERWIEC 2023 r. za ........................................(Tu wpisać
 imię, nazwisko ucznia i klasę.)

HARMONOGRAM

REGULAMIN STOŁÓWKI

§ 1

Postanowienia ogólne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi organizuje się stołówkę.

§ 2

Posiłki

Stołówka zapewnia następujące posiłki:

 1. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek – dla oddziałów przedszkolnych.
 2. Obiad – dla pozostałych uczniów.

§ 3

Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie oraz nauczyciele wnoszący opłaty indywidualne.
 2. Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi na podstawie odrębnego porozumienia.
 3. W przypadku ograniczonej ilości wydawanych posiłków pierwszeństwo z korzystania z posiłków posiadają dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej i rodzinnej.

§ 4

Wydawanie posiłków

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zgodnie z decyzją - harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki: od godz. 11:00 do godz. 13:30. Odziały przedszkolne korzystają z posiłków w indywidualnie dopasowanych godzinach, uzgodnionych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

§ 5

Stawki za wyżywienie

 1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.
 2. Dzienna stawka żywieniowa za obiad dla uczniów uczęszczających do szkoły oraz nauczycieli wynosi 4  zł.
 3. Dzienna stawka żywieniowa za śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych uczęszczających do szkoły wynosi 12,00 zł.
 4. Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie koszt produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
 5. Zmianę wysokości opłat za posiłki Dyrektor może wprowadzić w każdym czasie jeżeli zaistnieje taka konieczność, po przeanalizowaniu kosztów.
 6. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej ogłoszeniu.

§ 6

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Zapisy na posiłki należy dokonać osobiście u intendenta szkolnego.
 2. Dopuszcza się zapisy na posiłki w trakcie roku szkolnego, do każdej sprawy podchodzi się indywidualnie w zależności od potrzeb.
 3. Dopuszcza się również możliwość rezygnacji z posiłków w trakcie roku szkolnego. O fakcie tym należy poinformować intendenta. Rezygnacja następuję od pierwszego dnia miesiąca następującego po przekazaniu w/w rezygnacji.
 4. Dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objęte są dożywaniem w okresie zgodnym z decyzją MOPSu.
 5. Na stołówkę szkolną uczniowie wchodzą za okazaniem aktualnej karty obiadowej. Karty obiadowe należy odbierać u intendenta szkoły za okazaniem potwierdzenia dokonanej wpłaty. W przypadku braku karty obiadowej, uczniowie wchodzą na podstawie listy zbiorczej osób żywionych, z tym że pierwszeństwo w kolejce mają uczniowie posiadający aktualną kartę obiadową.
 6. Zapisując ucznia do korzystania z stołówki szkolnej rodzice i uczniowie automatycznie oświadczają że zapoznali się i akceptują regulamin stołówki szkolnej.

§ 7

Zasady wnoszenia opłat za posiłki

 1. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych dokonując płatności z góry.
 2. W przypadku nieobecności, osobie korzystającej z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje odliczenie. Nieobecność należy zgłosić osobiście u intendenta lub telefonicznie (58 671-08-48 wew. 157). Kwotę odliczenia ustala się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nieobecności.
 3. Odliczenie kwoty następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
 4. Zwrot opłat, o których mowa w §7 ust. 2 i 3, dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.
 5. Miesięczną opłatę za korzystanie z posiłków należy uiścić na podstawie informacji o jej wysokości, przekazanej przez szkołę poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej szkoły  www.sp1rumia.fc.pl, na tablicach informacyjnych w budynku szkoły lub u intendenta szkoły.
 6. Wpłat należy dokonywać od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odliczeń za posiłki.
 8. Wpłaty za obiady będą możliwe wyłącznie w dwóch formach:
  1. PRZELEWEM – na konto szkoły
   40 1160 2202 0000 0005 0417 1552 Millennium Bank
   Na przelewie należy umieścić dopisek:
   wpłata za posiłek za miesiąc ……., imię i nazwisko ucznia ……. oraz klasę ……...
  2. GOTÓWKĄ W BANKU LUB NA POCZCIE.
  3. W przypadku braku wpłaty za posiłki w wyznaczonym terminie,uczniowie zostaną skreśleni z listy dzieci spożywających obiady, a tym samym nie zostaną wpuszczone na stołówkę.
  4. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w §7 ust.8, są lokowane na rachunku bankowym szkoły.

§ 8

Zasady zachowania w stołówce

 1. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej na podstawie kart obiadowych wydawanych po uiszczeniu opłaty lub na podstawie listy zbiorczej osób żywionych.
 2. Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów spożywających posiłki odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur na stołówce.
 3. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym i nieupoważnionym.
 4. Jadłospis na cały tydzień umieszczany jest na pięciu tablicach informacyjnych szkoły.
 5. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka zgodnie z zasadami HACAP w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Uczniowie sami odnoszą brudne naczynia do wyznaczonego punktu.
 7. Na stołówce szkolnej obowiązuje cisza.